Huyện Hàm Yên đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, huyện Hàm Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận "một cửa" của thị trấn Tân Yên.

Tại thị trấn Tân Yên, bộ phận “một cửa” được đầu tư khang trang, sạch đẹp, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Thị trấn cũng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác CCHC đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Cùng với đó, thị trấn đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu. Với nhiều giải pháp đồng bộ, thị trấn Tân Yên luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức, công dân.

Để công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh, và kế hoạch CCHC hằng năm, UBND huyện Hàm Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến các văn bản về thực hiện và đẩy mạnh công tác CCHC tới các cán bộ, công chức, viên chức và UBND các xã, thị trấn.

Hằng năm, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện đơn giản hóa các TTHC trọng tâm, cấp thiết.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Hằng năm, Thường trực HĐND huyện đều thành lập đoàn giám sát về CCHC; UBND huyện đưa nội dung CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá thi đua, khen thưởng với các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, huyện Hàm Yên không ngừng củng cố, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Cùng với đó, huyện cũng rà soát để cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước.

Cùng với đó, huyện Hàm Yên tiếp tục cải cách thể chế hành chính, cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện.

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn công khai, tổ chức thực hiện đầy đủ 100% các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực và các quy trình nội bộ. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai tại bộ phận “một cửa” huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn. 100% TTHC và quy trình giải quyết nội bộ được áp dụng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bên cạnh đó nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 01/6/2022, Cổng thông tin điện tử huyện Hàm Yên đưa vào vận hành Kênh tiếp nhận kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của tổ chức, vá nhân về các quy định liên quan đến cải cách hành chính.

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, UBND huyện Hàm Yên tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của Nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính... Điều này đã tạo ra những bước đột phá trong công tác triển khai và thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thời gian tới, huyện Hàm Yên tiếp tục đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

Theo: hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục