Dân thụ hưởng ở Tân Thành

Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng", người dân đã đóng vai trò quyết định trong thực hiện chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ghi dấu ấn vào công cuộc đổi mới tại địa phương.