Hàm Yên sơ kết Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 15.6, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung triển khai và chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, công vụ.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 được các cơ quan, các xã, thị trấn chú trọng triển khai thực hiện; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện sau khi chuyển sang Bưu điện huyện nhằm tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hành chính công, xây dựng hiệu quả mô hình “Một cửa thân thiện”. 

Tính tới thời điểm hiện tại, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 98%; tính đến nay 100% cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 18 xã, thị trấn đã được cấp và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Trên 95% chữ ký số được cấp cho các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Hiện nay huyện Hàm Yên có 192 dịch vụ công mức độ 3,4 được đăng tải tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn; tính đến ngày 10/6/2022 đã tiếp nhận và giải quyết 8.970 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mức độ 3 là 8.347 hồ sơ (hồ sơ nhận trực tiếp là 7.030 và hồ sơ nhận trực tuyến là 1.317 hồ sơ), hồ sơ mức độ 4 là 624 hồ sơ (hồ sơ nhận trực tiếp là 220 và hồ sơ nhận trực tuyến là 404 hồ sơ), số TTHC mức độ 3 có phát sinh hồ sơ là 39 thủ tục, mức độ 4 là 08 thủ tục.

Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ phối hợp cới các cơ quan, các xã, thị trấn thực hiện triển khai khi được tích hợp lên cổng dịch vụ công. 

Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đã xây dựng kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến góp ý của cân, tổ chức về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện Đề án 06 của huyện Hàm Yên. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL gắn với theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, về mục đích, ý nghĩa của cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí thời gian, phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính; bảo đảm sự nhất quán, kiên quyết trong triển khai thực hiện. Đổi mới cách nghĩ, cách làm, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch trong thực hiện các TTHC.

Kịp thời kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu quả; Thực hiện tốt các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị tham mưu cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá quá trình thực hiện. Tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất về CCHC; Tiếp tục rà soát hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước đảm bảo thực hiện Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn huyện. Sử dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối liên thông thông suốt để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước./.

Theo: hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục